مراحل فروش عمومی گلد

سفارش های عمومی موجود گلد

[product_table columns=”categories:بازی,att:realm:رلم,att:faction,att:method:نوع تحویل,price:قیمت,stock:تعداد خرید گلد,date:تاریخ,button:-” date_format=”H:i j F” show_quantity=”false” button_text=”بفروش” filters=”categories,attributes” category=”wowclassiceu,wowclassicus,woweu,wowsomeu,wow-som-us,wowtbceu,wowtbcus,wowus,new-world-eu” responsive_display=”child_row_visible”]