مشاهده و ثبت موجودی گلد

قبل از ثبت موجودی قیمت های گلد بازی ها را در اینجا ببینید و در صورت قبول کردن قیمت خرید ما موجودی خود را ثبت کنید.

 وقتی موجودی شما آماده فروش بود به موبایل شما پیامک داده می شود.

موجودی های فعال خود را در زیر فرم مشاهده کنید.

 

موجودی های فعال

ثبت موجودی
بازیسرورRegionتعداد گلدقیمت فروشقیمت کلتاریخ ثبتوضعیت

هیچ موجودی ثبت نشده است.

بازیسرورRegionتعداد گلدقیمت فروشقیمت کلتاریخ ثبتوضعیت